HUB CSE Alumni Association

...
Abu Taiyab
Advisor

Show Details
...
Niloy Saha
Advisor

Show Details
...
Md. Abul Hasnat
Advisor

Show Details
...
Palash Saha
Advisor

Show Details
...
Ripon Chandra Sutradhar
Advisor

Show Details
...
Md. Imam Hossain
Advisor

Show Details
...
Afia Khanom
President

Show Details
...
Sanjita Das
Vice President

Show Details
...
Dipto Deb
Vice President

Show Details
...
Sheikh Faiyaz Ahmed Ratul
Vice President

Show Details
...
Mohammad Ali
Vice President

Show Details
...
Azharul Islam
Vice President

Show Details
...
Abdulla Al Rahim
Secretary

Show Details
...
Afruja Akter Anne
Joint Secretary

Show Details
...
Fatima-Tuz-Zohra
Joint Secretary

Show Details
...
Shafiqul lslam
Joint Secretary

Show Details
...
Roman Miah
Joint Secretary

Show Details
...
Md. Beni Amin Rahat
Joint Secretary

Show Details
...
Dipongker Sen
Treasurer

Show Details
...
Ibrahim Tasin
Media Secretary

Show Details
...
Ali Ashgur Shakhi
Joint Media Secretary

Show Details
...
Ommor Faruk
Joint Media Secretary

Show Details
...
Yeasin Howlader
International Affairs

Show Details
...
Md. Mostafa Kamal
International Affairs

Show Details
...
Payel Rani
International Affairs

Show Details
...
Nur Alam Farhad Shakil
International Affairs

Show Details